Hem » Nybyggnation av ekonomibyggnad

Nybyggnation av ekonomibyggnad

Råda församling planerar en nybyggnation av ekonomibyggnad avsedd för begravningsverksamhetens funktioner.

Råda församlings befintliga ekonomibyggnader dit begravningsverksamheten idag är förlagd uppfyller inte längre dagens krav. Vi behöver ersätta de gamla, i många fall undermåliga byggnaderna för att utveckla en bra lösning som kan fungera i framtiden. Byggnaderna brister i arbetsmiljö, tillgänglighet, ändamålsenlighet, funktionalitet och teknisk standard. Såväl personalens lokaler som ceremonirum är idag svåra att använda för att uppnå önskad funktion. 
Av ovanstående anledning planerar därför Råda församling för en nybyggnation av en ekonomibyggnad inom begravningsverksamhetens område för att på så sätt skapa nya ändamålsenliga lokaler för begravningsverksamhet och kyrkogårdsskötsel.  

Omfattning

De olika funktionerna personaldel, kontorsdel, garage och förråd, ceremonirum och bisättningsrum är idag uppdelade i tre olika byggnader vilket försvårar det dagliga arbetet. I och med nybyggnationen ska därför alla dessa funktioner samlas i en enda stor byggnad, alternativt i ett par byggnader tätt anslutna till varandra.I nybyggnationen ska göras plats för bland annat kontor, omklädningsrum, toaletter, personalrum för begravningsverksamhetens anställda, garage inkl verkstadsdel, tvätthall mm. På utsidan ska det finnas bland annat finnas tillgänglighetsanpassad parkering såväl som plats för materialfack för trädgårdsavfall/kompost etc.

Det nya bisättningsrummet kommer ge möjlighet för fler förvaringsplatser för kistor. Befintlig bisättningsbyggnad kommer att avvecklas och ges en ny funktion utanför projektet.

I den nya ceremonilokalen kommer extra hänsyn tas till att kraven för tillgänglighet uppfylls (ex toalett och hiss), att nivåskillnader utjämnas, att parkeringsmöjligheter som är tillgänglighetsanpassade skapas och att miljön i lokalen är välkomnande, varm, lugn och värdig. 

Den exteriöra gestaltningen kommer ta hänsyn till att området befinner sig i en kulturhistorisk miljö. Det finns ett lagskydd genom Kulturmiljölagen samt Plan- och bygglagens generella varsamhetskrav. Området omnämns även som särskilt värdefullt i kommunens kulturmiljöprogram som ingår i gällande översiktsplan.

Tidsplan
I dagsläget finns ett preliminärt tidsspann satt till byggstart hösten 2024 med preliminär invigning våren 2026.

Ansvarig samt ekonomi
Råda församling är ytterst ansvarig för projektet som helhet. CMC projekt & byggledning är projektledare och leder ett parallellt uppdrag vilket ska leda till ett konkret slutförslag från en arkitektbyrå.
Nybyggnationen bekostas av begravningsverksamheten i och med det uppdrag Svenska kyrkan har från staten som huvudman för begravningsverksamheten. 

Tillgänglighet under byggnationsperioden
Kyrkogårdspersonalen kommer att finnas tillgängliga för besökare via övriga fastigheter inom beståndet, exempelvis kommer kantorsbostaden att fungera som kontor och begravningsverksamhetens maskinpark kommer att stå i baracker under arbetsperioden. Ceremonier/ borgerliga begravningar kommer att erbjudas/hållas i Råda församlingshem.

Kyrkogården kommer inte påverkas. Skötsel och verksamhet inom begravningsverksamheten kommer fortgå som vanligt och tillgängligheten för besökare kommer inte påverkas. Råda kyrka kommer vara tillgänglig och öppen som vanligt under hela projektperioden.


Kontaktpersoner:
Fastighets- och kyrkogårdschef Råda församling:
Eric Forseström
Tfn: 031- 338 21 31. Mejl: eric.forsestrom@svenskakyrkan.se
Begravningsombud:
Håkan Johansson
Tfn: 0703-23 48 85. Mejl: haakanesplund@gmail.com
Begravningsombudet är utsett av Länsstyrelsen och agerar tillsynsman för begravningsverksamheten och dess ekonomi. Begravningsombudet är också tillsatt för att tillvarata intresset för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Rada pa jobbet