Hem » Råda kyrka » Råda kyrkogård » Gravskick

Gravskick

Begravningsavgiften ger alla folkbokförda i Sverige rätten till en gravplats i 25 år utan kostnad. Allt som ingår i begravningsavgiften har man rätt till såväl i sin hemförsamling som i en annan församling i Sverige. Gravsättning på annan ort kan medföra kostnader för dödsboet för transport av kista eller urna. Anhöriga till avliden, som inte var folkbokförd i Råda församling och som önskar få en ny gravplats på Råda kyrkogård, måste skicka in en ansökan till Råda församling.

KISTGRAV

Vid begravning i kistgrav (jordbegravning), sänks hela kistan ner i graven, vanligen i samband med begravningsgudstjänsten.

URNGRAV

Efter kremering gravsätts urnan med askan i en egen gravplats.

Följande gäller både för kistgrav och urngrav: Graven upplåts kostnadsfritt för 25 år, räknat från det att någon har blivit gravsatt. Vill man behålla graven därefter kan man förnya gravrätten. Förnyelse av gravrätten kostar för närvarande 750 kr för ytterligare 15 år. Flera personer kan vara gravrättsinnehavare. Samtliga gravrättsinnehavare får var sitt gravbrev som ska förvaras som en värdehandling. Som gravrättsinnehavare är man ansvarig för att graven sköts och ser vårdad ut enligt begravningslagens 7 kap. 3 §. Gravrättsinnehavaren/gravrättsinnehavarna har rätt att bestämma vem som får gravsättas i graven och vilken gravsten och utsmyckning gravplatsen ska ha. Tänk på att gravanordningen måste godkännas av kyrkogårdsförvaltningen.

ASKGRAVLUNDEN

Askgravlunden är ett gravskick med kollektiv och anonym karaktär där avlidnas aska gravsätts inom ett gemensamt område. Askan gravsätts utan hölje eller med hölje av lätt förgängligt material. Gravsättningen sker vid lämplig årstid och utförs av förvaltningspersonal under värdiga former, utan närvaro av anhöriga. Gravsättningsplatsens läge får inte markeras. Kyrkogårdsförvaltningen ordnar mot betalning (för närvarande 3 100 kr) en minnesplatta med den bortgångnes tilltalsnamn, efternamn, födelsedatum samt dödsdatum (överensstämmande med folkbokföringens uppgifter) på en gemensam plats för askgravlunden. Inga symboler, övrig text eller smeknamn är tillåtna. Minnesplattan tas bort efter 25 år. Möjlighet finns att förlänga tiden för plattan efter 25 år mot ny framtida kostnad. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln och planteringen för askgravlunden. Besökare får medverka till smyckning med lösa blommor och ljus, vintertid med kransar, allt på avsedd plats, dock inte lyktor. Gravbrev utfärdas inte.

MINNESLUNDEN

Minneslunden är ett gravskick med kollektiv och anonym karaktär där avlidnas aska gravsätts inom ett gemensamt område. Askan gravsätts utan hölje eller med hölje av lätt förgängligt material. Gravsättningen sker vid lämplig årstid och utförs av förvaltningspersonal under värdiga former, utan närvaro av anhöriga. Gravsättningsplatsens läge får inte markeras. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln och planteringen för minneslunden. Besökare får medverka till smyckning med lösa blommor och ljus, vintertid med kransar, allt på avsedd plats, dock inte lyktor. Gravbrev utfärdas inte.

GRAVVISNING

Vid förfrågan om en ny gravplats erbjuder vi en gravvisning. Detta innebär att man tillsammans med personal från kyrkogårdsförvaltningen ser ut en gravplats. Ring vaktmästare Anette Kronlund, 031-338 21 34, för att se ut en ny gravplats.


Vill du veta mer?
Kontakta oss på 031-338 21 00 eller info.rada@svenskakyrkan.se