Hem » Om oss » Organisation

Organisation

Svenska kyrkan är en politiskt styrd organisation. Här kan du läsa om hur det fungerar i Råda församling.

KYRKOFULLMÄKTIGE

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och utses i allmänna val till 4-åriga mandatperioder. Kyrkofullmäktige består av 25 ledamöter. Antalet ersättare ska enligt beslut av kyrkofullmäktige utgöra hälften av det antal ordinarie platser som varje nomineringsgrupp erhåller i kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige har normalt 2 ordinarie sammanträden per år. Det kan tillkomma sammankomster kring olika teman eller i utbildningssyfte.

Kyrkofullmäktiges uppgifter består bland annat av godkännande av bokslut, beviljande av ansvarsfrihet för kyrkorådet, fastställande av budget, kyrko- och begravningsavgifter, val av kvalificerade revisorer, ledamöter och ersättare i kyrkoråd. Fullmäktige fastställer mål och riktlinjer för församlingens verksamheter samt principer för ekonomisk ersättning åt förtroendevalda.

Kyrkofullmäktige består av följande ledamöter: Jenny Ljungberg (kv), Hanna Rohdin (kv), Wivi-Ann Svensson (kv), Karin Lagerström (kv), Gunnar Mårtensson (kv), Birgitta Karlsson (kv), Björn Rödsta (kv), Anita Henriksson (kv), Henrik Sahlin (kv), Jan-Olof Karlsson (kv), Nils Nilsson (kv), Göte Henriksson (kv), Patrik Linde (s), Ingegerd Helén (s), Lena Fogelquist (s), Oskar Sköld (s), Linda Fogelquist (s), Annette Eiserman-Wikström (ordf. ba), Allan Andersson (ba), Karin Wickman (ba), Hans Larsson (ba), Maria Kornevik Jakobsson (vice ordf., c), Gun Wågsjö (c). Kyrkoherde: Daniel Tisell.

Från och med 1 januari 2001 omfattas Svenska kyrkan av Bokföringslagen (1999:1078), Årsredovisningslagen (1995:1554) och Revisionslagen (1999:1079). Detta medför att kyrkofullmäktige ska utse minst 3 revisorer och lika många ersättare. Minst en ska vara auktoriserad eller godkänd revisor.


KYRKORÅD

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkorådet ska värna om församlingslivet och verka för dess utveckling, leda förvaltningen av församlingens angelägenheter samt ha tillsyn över övriga utskotts verksamhet. Till kyrkorådets arbetsuppgifter hör medelsförvaltning, ärendeberedning och verkställning av kyrkofullmäktiges beslut.

Kyrkorådet väljs av kyrkofullmäktige som också bestämmer antalet ledamöter i kyrkorådet. Detsamma gäller ersättare. Kyrkorådet består av 9 ledamöter samt kyrkoherden som självskriven ledamot och 5 ersättare. Kyrkorådet har inom sig valt ett arbetsutskott för beredning av ärenden.

Kyrkorådet består av följande ledamöter för mandatperioden 2018-2021:  Jenny Ljungberg (ordf., kv), Hanna Rohdin (kv), Karin Lagerström (kv), Gunnar Mårtensson (kv), Patrik Linde (s), Ingegerd Helén (vice ordf. s), Lena Fogelquist (s), Annette Eiserman-Wikström (ba) och Allan Andersson (ba). Kyrkoherde: Daniel Tisell.

Kyrkorådet består av följande ersättare: Björn Rödsta (kv), Wivi-Ann Svensson (kv), Linda Fogelquist (s), Karin Wickman (ba) och Gun Wågsjö (c).


KYRKORÅDETS ARBETSUTSKOTT

Kyrkorådets arbetsutskotts ledamöter:  Annette Eiserman-Wikström (ba), Jenny Ljungberg (ordf., kv) och Ingegerd Helén (vice ordf. s) Kyrkoherde: Daniel Tisell.